VIІІ. Етапи реалізації Стратегії - Додаток


VIІІ. Етапи реалізації Стратегії

Реалізацію Стратегії розвитку області передбачається здійснити у два етапи.

^ На першому етапі (2008-2011 роки) необхідно вирішити наступні питання:

- визначення структурних проблем області, її районів і міст, які мають негативний вплив на конкурентоспроможність і потенціал зростання, розроблення заходів щодо їх розв’язання;

- проведення моніторингу показників розвитку районів і міст обласного значення та подання його Міністерству економіки України для визначення депресивних територій;

- розроблення, затвердження та реалізація середньострокової програми розвитку області на період до 2011 року, програми подолання депресивності окремих територій, а також інших програм, націлених на реалізацію пріоритетних напрямів;

- запровадження моніторингу внутрішньо регіональної диференціації;

- укладення угоди між обласною радою і Кабінетом Міністрів України щодо розвитку області, підготовки та виконання програми подолання депресивності окремих територій;

- участь у розробленні основних засад проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні відповідно до запитів центральних органів виконавчої влади;

- участь у підготовці нормативно-правової бази для проведення бюджетної та податкової реформ;

- створення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних та іноземних інвесторів;

- реалізація комплексу заходів, спрямованих на адаптацію підприємств реального сектору області до діяльності в умовах членства України в СОТ.

^ На другому етапі (2011-2015 роки) передбачається:

- заохочення підключення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності області до міжнародних інформаційних мереж;

- зміна структури експортно-імпортної операції, яка дозволила б збільшити коефіцієнт покриття експортом імпорту;

- участь у проведенні адміністративно-територіальної, бюджетної та податкової реформи з метою зміцнення фінансової основи територіальних громад;

- передача органам місцевого самоврядування повноважень і покладання на них відповідальності за надання послуг населенню;

- приведення нормативно-правових актів місцевого самоврядування відповідно до вимог законодавства;

- реалізація Стратегії розвитку області;

- розроблення та виконання середньострокової програми розвитку області на 2012-2015 роки;

- виконання програми подолання депресивності територій;

- спрямування місцевих бюджетних та державних інвестицій на розбудову соціально-економічної інфраструктури області;

- проведення моніторингу соціально-економічного розвитку області, її районів та міст, результатів реформ на предмет їх ефективності та доцільності коригування;

- розроблення наступної Стратегії розвитку області.

ІХ. Очікувані результати

Стратегія розвитку області ставить за мету:

- скорочення диспропорцій у соціальних показниках області по відношенню до середніх по Україні, у тому числі заробітній платі та забезпечення дотримання соціальних гарантій;

- збільшення обсягів інвестицій в основний капітал, а також прямих іноземних інвестицій;

- створення умов для сталого розвитку області, її районів і міст, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та безробіття, формування середнього класу;

- подолання депресивного стану окремих територій, комплексне роз-в’язання проблем охорони навколишнього природного середовища, доведення лісистості територій області до оптимального рівня;

- вирішення основних проблем, пов’язаних із наслідками Чорнобильської катастрофи.

^ X. Моніторинг і оцінка реалізації Стратегії

Проведення моніторингу реалізації Стратегії здійснюватиметься за показниками соціально-економічного розвитку області, районів та міст обласного значення, наведених у додатку 1, а також визначених угодою щодо розвитку області та програмою подолання депресивності окремих територій.

До основних завдань моніторингу реалізації Стратегії належать збір, узагальнення, періодичний аналіз показників соціально-економічного розвитку області, районів і міст обласного значення та визначення ефективності реалізації завдань Стратегії.

Моніторинг проводиться на підставі даних головного управління статистики в області, управлінь облдержадміністрації, інших обласних управлінь і відомств центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій і міськвиконкомів. Головне управління статистики в області, управління облдержадміністрації, інші обласні управління і відомства центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації та міськвиконкоми щороку аналізують хід реалізації завдань і заходів Стратегії та до 1 лютого наступного періоду подають інформацію облдержадміністрації.

Головне управління економіки облдержадміністрації за дорученням облдержадміністрації щороку до 25 лютого наступного періоду узагальнює надану інформацію, готує звіт про реалізацію завдань і заходів та подає його в установленому порядку на розгляд Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та обласної ради (із змінами, внесеними рішенням обласної ради від 15.12.11 №323).

Звіт про реалізацію пріоритетних завдань і заходів заслуховується на засіданні обласної ради, висвітлюється в засобах масової інформації та обговорюється із залученням представників громадськості і бізнесу.

Контроль за реалізацією завдань Стратегії покладається на облдерж-адміністрацію та обласну раду.


Додаток 1

до Стратегії

Показники

оцінки реалізації Стратегії розвитку Житомирської області

(із змінами, внесеними рішенням обласної ради від 15.12.11 № 323).


^ Назви показників

Виконання за

звітний період

попередній період
1

2

3

Валовий регіональний продукт, млн.грн.Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн.Доходи і видатки місцевих бюджетів, тис.грн.- доходи- видаткиКількість суб’єктів ЄДРПОУу тому числі включених до Єдиного державного реєструвиключених з нього протягом рокуКількість підприємств – суб’єктів підприємницької діяльностіКількість фізичних осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю, тис. осібНаявність основних засобів, млн.грн.Рівень їх зносу, %Індекс промислової продукції, %Обсяги продукції сільського господарства, млн.грн.Індекс продукції сільського господарства (у порівняних цінах 2005 р.), %Індекс виконання будівельних робіт, %Індекс обороту роздрібної торгівлі (у порівняних цінах), %Чисельність наявного населення на кінець року, тис. осібКоефіцієнт народжуваності, смертності та природного приросту, проміле- народжуваності- смертності- природного приростуСередньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, грн.Індекс номінальної та реальної заробітної плати, %- номінальної- реальної


^ Стратегічні завдання

Пріоритетні напрями/заходи

Найменування показника

Виконання за

звітний період

попередній період

2273737953126768.html
2273867903395907.html
2273999267425538.html
2274115654570011.html
2274186820700347.html